Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A Szolgáltató kötelessége a https://abaco.hu/ használatával összefüggésben folytatott adatkezelését a hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatkezelési Nyilatkozatát az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani, így különösen:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • ​2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)


 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Abaco.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a https://abaco.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon ajánlatot kérők (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Szolgáltató Felhasználó személyes adatait kizárólag szerződéskötés, illetve a szerződésből származó díjak kiszámlázása céljából kezeli.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulás alapján kerül sor.
Felhasználó hozzájárulását a Honlap használatával, az ajánlatkéréssel, az üzenetküldéssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név: Abaco.hu Kft.
Székhely: 2083 Solymár, Méhes utca 4.
Cégjegyzékszám: 13-09-187226
Adószám: 14553642-2-13
Telefonszám: +36 20 62 101 62
E-mail: hello@abaco.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-52356/2012

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Felhasználó adatainak kezelése a regisztráció törlésével szűnik meg.
Felhasználó kérheti regisztrációja törlését Szolgáltatótól írásban e-mailben, vagy postán.
Felhasználó regisztrációjának Szolgáltató általi törlésére akkor kerül sor, amennyiben szerződéskötésre Felhasználó és Szolgáltató között mégsem került sor, és Felhasználó csak a teszt rendszerben regisztrált. Ebben az esetben a regisztrációt követő 6 hónapon belül Felhasználó adatai automatikusan törlésre kerülnek a rendszerből.

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

Ajánlatkérés esetén:

Felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe

 

Üzenetküldés esetén:

Felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe

 

 1. COOKIE-k elhelyezésére vonatkozó szabályok

 

https://abaco.hu/ oldalon nem használunk tracking sütiket. csak egy session sütit kap, ami csak addig él, amíg Felhasználó be nem zárja a böngésző ablakot.

 

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 

Szolgáltató az egyedüli jogosult Felhasználó adatainak kezelésére.
Felhasználó adatait jogosultak megismerni Szolgálató alkalmazottai, kizárólag üzemeltetési, szerződési, számlázási célból.
A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Felhasználó szerződéses adatainak módosítását bármikor kérheti Szolgáltatótól, jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a megadott elérhetőségek útján (postacím: 2083 Solymár, Méhes utca 4.; e-mail cím: hello@abaco.hu).
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználó a bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy Felhasználó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz fordulhat (http://www.naih.hu).

 

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 

A Szolgáltató a regisztráció során a megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató jellegű e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.
Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2014. március 1.